Xác nhận hồ sơ thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Ủy ban mặt trận tổ quốc cấp xã
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong ngày
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Xác nhận trực tiếp vào lý lịch của chức sắc, nhà tu hành.

Biểu mẫu kèm theo: