Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong ngày làm việc (trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Phí, lệ phí Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, thế chấp quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất (tính trên giá trị tài sản) - Dưới 20.000.000 đồng: 10.000 Đ/trường hợp
- Từ 20.000.000 đến dưới 50.000.000 đồng: 20.000 Đ/trường hợp
- Từ 50.000.000 đến dưới 100.000.000 đồng: 50.000 Đ/trường hợp
- Từ 100.000.000 đến dưới 300.000.000 đồng: 100.000 Đ/trường hợp
- Từ 300.000.000 đến dưới 1.000.000.000 đồng: 200.000 Đ/trường hợp
- Từ 1.000.000.000 đến dưới 2.000.000.000 đồng: 500.000 Đ/trường hợp
- Từ 2.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng: 1.000.000 Đ/trường hợp
- Từ 3.000.000.000 đến dưới 5.000.000.000 đồng: 1.500.000 Đ/trường hợp
- Từ trên 5.000.000.000 đồng trở lên: 2.000.000 Đ/trường hợp
Thông tư liên tịch số 93/200...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản chứng thực

Biểu mẫu kèm theo: