Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí cấp bản sao từ bản gốc 2.000 đồng/bản Nghị quyết số 265/2009/NQ-HĐ...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Bản sao giấy tờ hộ tịch

Biểu mẫu kèm theo: